Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada