Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada