Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada