Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada