Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada