Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada