Vol. 4 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada